Skip to main content

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZYTAMY ETYKIETY
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 22.12.2020 ROKU

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy Czytamy Etykiety (dalej: „Sklep”), dostępny na stronie internetowej pod adresem www.czytamyetykiety.pl, prowadzony jest przez Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300.
 2. Dane kontaktowe Sklepu: (i) adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich nr 15b/122, (ii) e-mail: sklep@czytamyetykiety.pl.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców dokonujących zakupu w Sklepie oraz określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenia:
  1. Dni Robocze oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Formularz Rejestracji oznacza formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie przez Klienta Konta;
  3. Formularz Zamówienia oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Klientowi Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do Koszyka Zakupów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4. Klient oznacza: (i) osobę fizyczną, która ukończyła trzynasty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, (ii) osoba prawna, (iii) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym w szczególności – na zasadach określonych w Regulaminie – składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu;
  5. Konsument oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, który dokonuje zamówienia (zakupu) za pośrednictwem Sklepu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto oznacza konto Klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie;
  7. Koszyk Zakupów oznacza element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, w szczególności ich ilość;
  8. Produkt oznacza dostępne w Sklepie produkty kosmetyczne lub produkty spożywcze lub produkty o charakterze niematerialnym (np. e-booki) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  9. Realizacja Zamówienia oznacza okres liczony w dniach, w którym Sprzedawca przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie, powierzy zamówiony Produkt wybranemu przez siebie podmiotowi uprawnionemu do przewozu oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem ww. podmiotu do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu; Produkty elektroniczne (np. e-booki) dostarczane będą niezwłocznie po opłaceniu Zamówienia;
  10. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Sklepu;
  11. Sklep oznacza sklep internetowy Czytamy Etykiety prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.czytamyetykiety.pl;
  12. Sprzedawca oznacza Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300;
  13. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
  14. Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, w którym Klient wskaże: (i) rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w Sklepie w momencie składania zamówienia, (ii) rodzaj płatności, (iii) sposób dostawy Produktu, (iv) miejsce wydania produktu, (v) dane Klienta, które to oświadczenie stanowić będzie jednocześnie złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wybranych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin określa zasady Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży Produktów znajdujących się w Sklepie, zasady wykonywania Umów Sprzedaży oraz postępowanie reklamacyjne.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania dostępnych Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest: (i) posiadanie komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, (ii) posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej z wersją Sklepu, (iii) posiadanie poczty elektronicznej.
 7. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do korzystania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty dostępne w Sklepie jest możliwe po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub bez zakładania Konta na warunkach opisanych w Regulaminie.
 11. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 12. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta zawiera cenę za Produkt oraz koszty dostawy (transport, dostawa, usługi pocztowe), o których Klient jest informowany na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 2. Konto.

 1. Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu korespondencyjnego.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Dokonanie logowania przez Klienta na Koncie następuje poprzez podanie loginu i hasła wpisanych podczas wypełniania Formularza Rejestracji.
 4. Klient w każdej chwili jest uprawniony bez jakichkolwiek opłat do usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@czytamyetykiety.pl lub na adres: Warszawa, 02-791 ul. Stryjeńskich nr 15b/122.

§ 3. Zamówienie.

 1. Sprzedaż Produktów realizuje Sprzedawca.
 2. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.
 3. Niezbędnym elementem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed zakończeniem składania Zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu. Klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży Zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące przy składaniu Zamówienia.
 4. Celem złożenia Zamówienia należy: (i) zalogować się, (ii) wybrać zamawiany Produkt, a następnie kliknąć opcję „Do Koszyka”, (iii) w przypadku wyboru możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, (iv) kliknąć „Zamawiam”, (v) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 5. Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 6. Naciśnięcie pola „Zamawiam” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 7. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie pola „Dodaj do Koszyka” Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w Sklepie w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
 8. Produkt zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Polski.
 9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 10. Klient aż do momentu naciśnięcia pola „Zamawiam” ma prawo modyfikowania Zamówienia lub rezygnacji z Zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta, zostanie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 4. Dostawa oraz płatność.

 1. Klient ma do wyboru następujące rodzaje dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: w przypadku produktów fizycznych: (i) przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem, (ii) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem. Produkty elektroniczne są dostarczane Klientowi w formie określonej dla każdego Produktu w Sklepie.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: (i) płatność przy odbiorze, (ii) płatność przelewem na konto Sprzedawcy nr 35 1050 1025 1000 0090 8106 3605, (iii) płatność kartą płatniczą. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności np. Przelewy24, PayPal, itp.
 3. Informacje dotyczące dostawy oraz płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 5. Realizacja Zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta: (i) płatności przelewem lub płatności elektronicznej Klient obowiązany jest do dokonania płatności w trakcie składania Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane, (ii) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Bieg terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: (i) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, (ii) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski z zastrzeżeniem dostaw Produktów elektronicznych (np. e-booki), które dostarczane będą za pośrednictwem Internetu.
 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 287) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu określonego w § 6.1 Regulaminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, (ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, (iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (iv) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, (v) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (vi) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, (vii) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, (viii) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, (ix) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (x) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, (xi) zawartej w drodze aukcji publicznej, (xii) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, (xiii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub w częściach, termin wskazany w § 6.1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą listu poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy: Warszawa, 02-791, ul. Stryjeńskich 15b/122. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 287), jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 7. Reklamacje.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca dostarczy Klientowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Warszawa 02-791, ul. Stryjeńskich nr 15b/122. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na które ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, opis reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury albo inny dowód).
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Warszawa 02-791, ul. Stryjeńskich nr 15b/122.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi podanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku braków lub wątpliwości dotyczących złożonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (i) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706), (ii) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1706), (iii) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu przy składaniu Zamówienia jest Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300, adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).
 3. Szczegółowe uregulowania dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora opisane są w zakładce: „Polityka prywatności”.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów, tj. w szczególności, gdy: (i) nastąpi zmiana przepisów prawa, (ii) nastąpi zmiana sposobów płatności lub dostaw, (iii) potrzeba wynika z przyczyn organizacyjnych. Zmiany Regulaminu nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu dotyczących złożonych już Zamówień.
 2. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianach w Regulaminie, w której zostanie zawarte zestawienie wprowadzonych zmian Regulaminu. Informacja na stronie Sklepu będzie dostępna przez okres 30 dni od dnia jej umieszczenia. Klienci, którzy dokonali w Sklepie rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował Konto, chyba, że w terminie 14 dni zażąda usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania zgodnie z § 2.4 Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, jak również Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 roku, poz. 134 z późn. zm.).
 4. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu.
 7. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia od umowy

Bądźmy w stałym kontakcie!

Zapisz się na newsletter i odbierz darmowy prezent w postaci e-booka "Drugie śniadanie do szkoły i pracy".

Zawsze jesteś na bieżąco z nowymi artykułami

Wiesz, co dzieje się w świecie etykiet

Masz stały dostęp do naszych porad

Popularne kategorie

Czytamy Etykiety © 2024