Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CZYTAMY ETYKIETY ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ CZYTAMY ETYKIETY

(I.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CZYTAMY ETYKIETY

I. Postanowienie wstępne.

§ 1.

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) strony www.czytamyetykiety.pl (dalej: „Sklep”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep.
 2. Polityka prywatności Sklepu ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza że nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu oraz Aplikacji jest Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300, adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122, e-mail: sklep@czytamyetykiety.pl (dalej: „Administrator”).
 4. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie Polityki z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
 5. Sprzedawca oznacza Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300, adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122;
 6. Sklep oznacza sklep internetowy Czytamy Etykiety prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.czytamyetykiety.pl;
 7. Klient oznacza: (i) osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną, (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym w szczególności zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
 8. Produkt oznacza dostępne w Sklepie produkty kosmetyczne lub produkty spożywcze będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
 10. Użytkownik oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług lub internautę odwiedzającego Sklep lub instalującego Aplikację lub Klienta;
 11. Aplikacja oznacza aplikację mobilną „Czytamy Etykiety” instalowaną na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem Apple Appstore (iOS), Google Play Store (Android) oraz Huawei, służącą do analizowania składów produktów spożywczych i kosmetycznych.
 12. Polityka prywatności Sklepu dostępnego na stronie internetowej www.czytamyetykiety.pl ma na celu poinformowanie Klientów o sposobie wykorzystywania podanych danych osobowych.
 13. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne, jak również podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 14. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, (ii) zbierane dla celów zgodnych z prawem, (iii) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, (iv) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 15. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

§ 2.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
 3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony zostanie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: (i) Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy Sprzedaży, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iv) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z ww. podstaw wskazanych w § 2 ust. 1 Polityki.

§ 3.

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą wynikać z działań podejmowanych przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży.
 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (o ile takowe formularze zostaną zamieszczone w Sklepie),
 5. poprzez gromadzenie plików „cookies” (polityka plików „cookies”),
 6. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje do Umów Sprzedaży,
 7. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w celach marketingowych.
 8. Serwis lub Aplikacja zbierają wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 9. Dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu (o ile takowy formularz zostanie zamieszczony) będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 10. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników (Klientów) zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 11. Dane osobowe Użytkowników (Klientów) zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu lub Aplikacji, jeżeli Użytkownik (Klient) wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych.
 12. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) przetwarzane są:
 13. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celu wykonania Umowy Sprzedaży, w tym obsługi wysyłki oraz przekazania Produktu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) wykonanie Umowy Sprzedaży, której stroną jest Użytkownik (Klient) lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy Sprzedaży, a więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (ii) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (iii) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 14. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 15. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Umowy Sprzedaży (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 16. w związku z  wprowadzanymi w formularzach informacjami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 17. w celach prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Administrator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
 18. Dane osobowe Użytkowników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Odmowa ich podania uniemożliwia również Użytkownikowi otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym w ramach prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.
 19. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą:
  1. w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży,
  1. w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z Umową Sprzedaży – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
  1. w przypadku prowadzenia działań marketingowych lub podania danych w formularzach – przez okres trwania udzielonej zgody, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.
 20. Dane osobowe Użytkowników są niezwłocznie usuwane po upływie okresów, które zostały wskazane powyżej.
 21. W ramach realizacji poszczególnych celów, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, zakup Produktu, przekazanie Produktu.
 22. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty prowadzące obsługę księgową, podmioty świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, podmioty świadczące usługi związane z organizacją Sklepu, banki, podmioty drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi wsparcia oraz techniczne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy handlowi, dostawca serwera.
 23. Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości handlowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 24. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą.
 25. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122, telefon: +48 606 428 501, mail: sklep@czytamyetykiety.pl.

§ 4.

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie jest np. przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty.
 4. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.

§ 5.

 1. Polityka znajduje się na stronie www.czytamyetykiety.pl oraz w siedzibie Administratora.

III. Polityka „cookies”.

§ 6.

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wykorzystywania plików typu cookies (ciasteczka) przez stronę internetową www.czytamyetykiety.pl.
 2. Strona internetowa www.czytamyetykiety.pl używa plików typu cookies (ciasteczka).
 3. Przez pliki cookies należy rozumieć krótkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w systemie teleinformatycznym użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego usługodawcy. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku skorzystania przez niego po raz kolejny z tej samej usługi, pozwalają też na dopasowanie charakteru świadczonych usług do preferencji użytkownika. Pliki cookies używane są w szczególności do: (i) prowadzenia statystyk, (ii) ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, (iii) określenia preferencji Użytkownika w celu prezentowania mu treści i materiałów odpowiadających tym preferencjom, (iv) monitorowania aktywności Użytkownika na stronie w celach marketingowych.
 4. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową www.czytamyetykiety.pl. Mogą być plikami typu session cookies lub persistant cookies. Pliki typu session cookies są plikami tymczasowymi pozwalającymi na kontrolowanie aktywności Użytkownika tylko podczas trwania danej sesji, po zamknięciu przeglądarki nie można już odtworzyć uzyskanych wcześniej danych. Pliki typu persistant cookies przechowywane są na dysku urządzenia, przez które Użytkownik łączy się z siecią przez dłuższy czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może usuwać lub blokować pliki cookies z poziomu stosowanego przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów usuwania i blokowania plików cookies zawiera oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.
 6. Brak usunięcia lub zablokowania plików cookies z poziomu stosowanego przez użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisanie lub przechowywanie plików typu cookies na urządzeniu, przez które użytkownik łączy się z siecią.
 7. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej www.czytamyetykiety.pl.
 8. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu anonimowo lub pod nazwą Użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 7.

 1. Sklep może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Sklepu. Administrator nalega, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu.

(II.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ „CZYTAMY ETYKIETY”

I. Postanowienie wstępne.

§ 1.

 1. Niniejsza Polityka aplikacji mobilnej „Czytamy Etykiety”(Aplikacja) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Aplikacji.
 2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez Użytkownika za pośrednictwem Apple Appstore (iOS), Google Play Store (Android) oraz Huawei.
 3. Aplikacja może uzyskać m. in. dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: (i) danych technicznych urządzenia, (ii) pamięci wewnętrznej, (iii) mikrofonu, (iv) lokalizacji, (v) kontaktów, (vi) aparatu fotograficznego.
 4. Wszystkie uprawnienia, które Użytkownicy nadają Aplikacji są widocznie w panelu ustawień urządzenia mobilnego. W ustawieniach można zarządzać uprawnieniami, a także odinstalować Aplikację.
 5. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia Wi-Fi.
 6. Korzystanie z Aplikacji wymaga podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 7. Dane przekazane podczas rejestracji umożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji, tj. spersonalizowanych poszukiwań produktów i analizy składu produktów spożywczych i kosmetycznych.
 8. W przypadku braku akceptacji zasad Polityki Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
 9. Polityka ma charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Czytamy Etykiety Sp. z o.o. (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające Google Play Store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 344) w ramach sklepie Google Play lub Appstore.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

§ 2.

 1. W Aplikacji przetwarzane są następujące dane: (i) imię, imiona, (ii) nazwisko, (iii) adres e-mail, (iv) nr telefonu, (v) lokalizację, jeśli takowa funkcja zostanie włączona w ustawieniach urządzenia mobilnego użytkownika.
 2. Podczas korzystania z Aplikacji mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia mobilnego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Administrator uzyskuje dane bezpośrednio od Użytkownika.
 4. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji są przetwarzane:
 5. w celu utworzenia w Aplikacji indywidualnego konta Użytkownika i zarządzania nim i w związku z tym celem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy w postaci świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. w celu przekazania informacji dotyczącej wyników wyszukiwania i w związku z tym celem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (usługi Aplikacji), której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. w celach statystycznych (tracking), tj. analiz i badań, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomogą wyjaśnić w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, celem ulepszania Aplikacji, przy czym analizy będą wykonywane w oparciu o ogólne i anonimowe dane statyczne przetwarzane za pośrednictwem narzędzi analitycznych i w związku z tym celem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. w celu dochodzenia i egzekucji ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz w celu obrony przed roszczeniami Użytkowników i w związku z tym celem (tymi celami) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. w celach prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Administrator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie jest niezbędne założenia konta w Aplikacji. Odmowa ich podania w zasadzie uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji.
 11. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą następującym podmiotom: (i) dostawcom usług, z których korzysta Sprzedawca przy prowadzeniu Aplikacji, m.in. dostawcom świadczącym usługi hostingu, dostawcom świadczącym usługę wykonania Aplikacji, dostawcom systemów informatycznych oraz systemów do analizy ruchu, Google jako dostawcy narzędzi, które mogą być wykorzystywane w Aplikacji lub innych aplikacjach, (ii) uprawnionym organom państwowym.
 12. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w następującym okresie:
 13. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń,
 14. w przypadku, gdy podstawą przewarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z Aplikacji,
 15. w przypadku, gdy podstawą przewarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania udzielonej zgody, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.
 16. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji nie podlegają profilowaniu.
 17. Użytkownikowi przysługuje: (i) prawo żądania dostępu do swoich danych, (ii) prawo żądania sprostowania danych, (iii) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, (iv) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania danych, (v) prawo do przenoszenia danych, (vi) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przewarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (uprawnienie to przysługuje, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie Użytkownika).
 18. Użytkownik uznając, że jego prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 20. Aplikacja nie używa plików cookies.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 roku

Bądźmy w stałym kontakcie!

Zapisz się na newsletter i odbierz darmowy prezent w postaci e-booka "Drugie śniadanie do szkoły i pracy".

Zawsze jesteś na bieżąco z nowymi artykułami

Wiesz, co dzieje się w świecie etykiet

Masz stały dostęp do naszych porad

Popularne kategorie

Czytamy Etykiety © 2024